Algemene voorwaarden

 Conditions générales (FR) - General Terms & Conditions (ENG)

 1. Alleen de hierna vermelde algemene voorwaarden, door de partijen goed gekend, regelen de overeenkomsten tussen partijen. Andersluidende voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door G&D CONSTRUCT BV, te worden aanvaard. Zo zijn onder meer andersluidende voorwaarden op documenten die niet uitgaan van G&D CONSTRUCT BV niet van toepassing.
 2. De plaatsing van een bestelling of opdracht en/of de aanvaarding van een offerte van G & D CONSTRUCT BV houdt aanvaarding in van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 3. De uitvoering van de verbintenissen van G&D CONSTRUCT BV kunnen worden beïnvloed/gehinderd door overheidsmaatregelen, richtlijnen en adviezen van medische deskundigen ter bestrijding van de verspreiding van het Covid-19 virus en/of andere ziektes.
  De aangeboden (eenheids)prijzen in de offerte zijn onder voorbehoud van latere wijziging van de op datum van deze offerte gekende maatregelen, richtlijnen, adviezen en omstandigheden. Deze (eenheids)prijzen kunnen ten alle tijde worden aangepast in functie van dergelijke wijzigingen om rekening te houden met prijs- of kostenverhogingen. Bij dergelijke wijziging van de omstandigheden of aanpassing van de kosten of prijzen van onderaannemers van G&D CONSTRUCT BV na de totstandkoming van de overeenkomst, is G&D CONSTRUCT BV gerechtigd op een evenredige verhoging van de overeengekomen prijs. De aanvangsdatum en uitvoeringstermijnen kunnen aangepast worden in geval de overheden en de medische deskundigen maatregelen opleggen of aanraden, zoals social distancing, thuiswerk enzoverder. Deze aanpassingen kunnen ook gelden indien onderaannemers en/of leveranciers van G&D CONSTRUCT de leveringstijden en uitvoeringsmogelijkheden wijzigen. Bij dergelijke wijziging voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst, zal G&D CONSTRUCT BV de uitvoeringstermijn en planning eenzijdig kunnen aanpassen om hiermee rekening te houden. G&D CONSTRUCT BV is gerechtigd de kosten voor deze verlenging en aanpassing door te rekenen.
 4. Indien het personeel van G & D CONSTRUCT BV, alvorens toegang tot de werf te krijgen, in opdracht van de klant een specifieke opleiding moet volgen of moet voldoen aan specifieke voorwaarden, om welke reden ook, dient dit bij de prijsaanvraag te worden gemeld.  Zo niet, zullen extra kosten worden aangerekend die deze opleiding en/of specifieke voorwaarden veroorzaken, inclusief het aantal manuren dat de opleiding en/of specifieke voorwaarden in beslag neemt.
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen, zijn volgende betalingsvoorwaarden van toepassing :
  30 % voorschot bij bestelling, betaalbaar binnen de 8 dagen
  50 % bij de start van de montage (indien van toepassing),
  saldo bij het beëindigen van de werken.
 6. De werken worden pas aangevat na ontvangst van het voorschot. Bij laattijdige betaling van het voorschot, wordt de overeengekomen uitvoeringstermijn of de uiterste uitvoeringsdatum verlengd met dezelfde periode dan de vertraging.
 7. G & D CONSTRUCT BV behoudt zich het recht voor bij bestelling of in de loop van de uitvoering van de opdracht, extra voorschotten of waarborgen tot zekerheid van betaling te eisen.  Bij niet betaling of niet verstrekken van de zekerheid, heeft G & D  CONSTRUCT BV het recht de bestelling of haar verplichting tot afwerking/levering van de bestelde goederen op te schorten tot hieraan wordt voldaan.  G & D CONSTRUCT kan ten alle tijde elke bestelling en/of verkoop weigeren, annuleren of intrekken zonder dit te moeten motiveren.
 8. In geval van annulatie van een bestelling en/of de weigering om goederen af te nemen, heeft G & D CONSTRUCT BV de keuze tussen, hetzij de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.  In beide gevallen is een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan de gemaakte kosten en de gederfde winst.
 9. G & D CONSTRUCT BV is gerechtigd aan de klant een vergoeding aan te rekenen voor opslag van afgewerkte goederen zo deze niet binnen de twee weken na kennisgeving worden opgehaald.
 10. Elke factuur van G&D CONSTRUCT BV dient te worden betaald ten laatste op de daarop vermelde vervaldag; wordt geen vervaldag vermeld, dan dient de factuur contant op de factuurdatum te worden betaald. Er kunnen geen bedragen in mindering worden gebracht voor waarborgen of om andere redenen. Cash betalingen kunnen enkel worden bewezen aan de hand van een schriftelijk betalingsbewijs, ondertekend door één van de bestuurders van G&D CONSTRUCT BV.
 11. Onbetaalde factuurbedragen worden, ingaande vanaf de dag waarop zij betaald dienden te zijn en tot de dag van volledige betaling van rechtswege en zonder verwittiging verhoogd met een verwijlintrest gelijk aan 10%/jaar, met een minimum van 75,00€. Bovendien worden deze onbetaalde factuurbedragen verhoogd met een schadevergoeding wegens wanbetaling gelijk aan 10%, met een minimum van 75,00€, onverminderd het recht van G&D CONSTRUCT BV om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij kan bewijzen dat haar schade groter is.
 12. Indien facturen van G&D CONSTRUCT BV onbetaald blijven op hun vervaldag, is G&D CONSTRUCT BV gerechtigd, alle verdere leveringen, werken of uitvoering van diensten op te schorten tot volledige betaling van het verschuldigde saldo, zelfs indien deze betrekking hebben op andere bestellingen.  De wanbetaler heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die hij/zij ten gevolge van deze opschorting zou lijden.
 13. Klachten/opmerkingen omtrent facturen van G&D CONSTRUCT BV dienen aangetekend aan G&D CONSTRUCT BV te worden toegezonden binnen de 7 dagen na de factuurdatum, zo niet is de schuldvordering voortkomend uit deze facturen onbetwist.
 14. Tot het ogenblik van volledige betaling van de corresponderende facturen, behoudt G&D CONSTRUCT BV het eigendomsrecht van de betrokken goederen.
 15. Geen technische interventies of andere acties worden ondernomen zolang het ganse door G&D CONSTRUCT BV gefactureerde bedrag niet betaald werd. Eventuele waarborgtermijnen lopen vanaf de installatie/levering van de goederen, doch bij gebreke aan volledige betaling van de desbetreffende facturen, zal men geen beroep kunnen doen op deze waarborgen/garanties.
 16. Van zodra de geleverde/geplaatste goederen worden gemanipuleerd door derden, is G&D CONSTRUCT BV niet langer gehouden tot enige garantieverplichting. Onder geen enkel beding is G&D CONSTRUCT BV gehouden tot enige garantie voor goederen/werken die door derden werden geleverd. Onderhoud van installaties of goederen wordt niet geacht inbegrepen te zijn in de overeenkomst of de overeengekomen prijs.
 17. Voor de facturatie aan G&D CONSTRUCT BV door een onderaannemer, zal telkenmale per werf/opdracht een aparte factuur worden opgemaakt en worden bezorgd aan G&D CONSTRUCT BV. Bij goede uitvoering verbindt G&D CONSTRUCT BV zich ertoe deze facturen te betalen binnen de 60 dagen einde maand. In geval er klachten zijn aangaande de facturatie dan worden deze onmiddellijk per schrijven gemeld aan de onderaannemer.
 18. Klachten omtrent de geleverde goederen of uitgevoerde diensten/werken dienen aangetekend aan G&D CONSTRUCT BV te worden toegezonden, zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen de 3 dagen na de vaststelling ervan. Bij gebreke aan tijdige kennisgeving aan G&D CONSTRUCT BV, behoudt zij zich het recht voor om elke aansprakelijkheid af te wijzen. Bij de levering zal de opdrachtgever of zijn aangestelde onmiddellijk en ter plaatste grondig nazicht doen naar eventuele zichtbare (en andere) gebreken en de conformiteit van de levering. Ondertekening van de leveringsbon houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van de levering als zijnde correct, zonder zichtbare gebreken en conform aan de bestelling.  Nadat de klant de goederen in gebruik genomen, doorverkocht, of aan derden ter beschikking gesteld heeft, aanvaardt G & D CONSTRUCT BV geen aansprakelijkheid meer.
 19. Op de bestelbon die G&D CONSTRUCT BV opstelt voor haar klanten, worden de uit te voeren werken beschreven alsook de te leveren goederen. De inhoud van de bestelbon wordt beschouwd als aanvaard in geval er geen tijdig protest werd geuit. Alle werken en goederen die niet uitdrukkelijk worden vermeld op de bestelbon, worden niet geleverd. Zij kunnen wel het voorwerp uitmaken van meerwerken of bijkomende leveringen.
 20. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de opgegeven maten, materialen en hoeveelheden op de bestelbon na te kijken op hun juistheid. Aanvaarding van de bestelbon houdt een aanvaarding in van alle vermelde prijzen (inclusief eventuele eenheidsprijzen), opdrachten, hoeveelheden, materialen kwalitatieve en technische eigenschappen van de werken en goederen.
 21. G&D CONSTRUCT BV aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor de zelf uitgevoerde opmetingen en berekeningen.
 22. Van zodra de opdrachtgever zich akkoord verklaard met de inhoud van de bestelbon, is de volledige aankoop-/ aannemingsprijs verschuldigd.
 23. Eventuele bijkomende meerwerken en/of leveringen van goederen/werken die niet vermeld werden op de bestelbon, zullen slechts worden uitgevoerd mits schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord over de kostprijs, aard en de omvang der werken.  De door G&D CONSTRUCT BV toegepaste gangbare eenheidsprijzen worden hiervoor gehanteerd.
 24. Eventuele werfvergaderingen zijn niet in de prijs inbegrepen.Hiervoor zal G&D CONSTRUCT BV extra factureren aan 70 € per uur.
 25. De opdrachtgever zorgt voor de inrichting, veiligheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de werf, alsook voor parkeergelegenheid van het rollend (werf)materiaal en voor aansluitingsmogelijkheden voor elektriciteit, water, enz, dit alles binnen een afstand van 25 meter. Indien deze afstand, om welke reden ook, groter is, zullen in regie extra werkuren voor het laden en lossen worden aangerekend. Voor kranen en ander hijsmateriaal wordt de afstand herleid tot 3 meter.
 26. De werkkledij van het personeel van G & D CONSTRUCT BV zal op de werf aangepast zijn aan de weersomstandigheden (korte broek is toegelaten).Er zal evenwel nooit afgeweken worden van de veiligheidsvoorschriften verbonden aan de uitvoering van het door G & D CONSTRUCT BV uit te voeren werk.
 27. Wanneer G&D CONSTRUCT BV haar werkzaamheden niet kan aanvatten zoals voorzien omdat de werf niet of onvoldoende klaar is, zal dit aanleiding geven tot extra facturatie, gelijk aan de geleden schade die hieruit voort vloeit.
 28. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de onderaannemer om zich te vergewissen van de plaatsgesteldheid op de betrokken werf en te onderzoeken welke de eventuele technische/praktische beperkingen zijn. G&D CONSTRUCT BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid omtrent de aanwezigheid van eventuele technische/ praktische beperkingen.
 29. G&D CONSTRUCT BV is niet verantwoordelijk voor het aanleveren van technische richtlijnen en/of adviezen, noch voor het bezorgen van plannen/schetsen aan onderaannemers.
 30. Van zodra de principetekeningen worden bezorgd aan de klant, bestaat de mogelijkheid hieraan eenmalig een wijziging aan te brengen. Bijkomende wijzigingen zullen in rekening worden gebracht aan de dan geldende eenheidstarieven.
 31. De onderaannemer is verantwoordelijk voor het in acht nemen van alle noodzakelijke en wettelijk verplichte veiligheidsvoorschriften, alsook voor het naleven van alle sociale en arbeidsrechtelijke regels en wetgeving.
 32. De onderaannemer zal eveneens zorg dragen voor het onderschrijven van alle nood-zakelijke, verplichte en nuttige verzekeringspolissen en andere garanties.
 33. De nietigheid van een van de bovenstaande clausules brengt de geldigheid van de andere clausules geenszins in het gedrang.
 34. De aansprakelijkheid van G&D CONSTRUCT BV, is beperkt tot de bedragen die worden gedekt door de onderschreven verzekeringspolis. Indien de opdrachtgever onvolledige of onjuiste dossiers/stukken/bescheiden/plans gebruikt/bezit/bezorgt, dan kan dit in geen enkel geval leiden tot enige aansprakelijkheid van G&D CONSTRUCT BV.
 35. G & D CONSTRUCT BV verklaart dat het alle klanteninformatie vertrouwelijk behandelt. G & D CONSTRUCT BV waarborgt de privacy van deze informatie door beveiligde, en met een paswoord beschermde servers. G & D CONSTRUCT BV zal voor het gebruik van deze gegevens de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving respecteren. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van onze dienstverlening en worden enkel hiervoor met derden uitgewisseld.  De klant kan op elk moment zijn gegevens consulteren en laten aanpassen of schrappen.
 36. Op de overeenkomsten tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken, territoriaal bevoegd voor betwistingen tussen partijen, zijn deze van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, district Mechelen. Deze forumkeuze clausule heeft voorrang op deze van de opdrachtgevers/onderaannemer(s).